Kategorier
Uncategorized

Grunderna i Python del 6 – grafik

Ett bra sätt att åskådliggöra samband och statistiskt material i största allmänhet är att göra en bild av det. I Python kan man göra detta genom att importera matplotlib-biblioteket.

Det gör man med kommandot

import matplotlib.pyplot as plt

values=[1,5,8,9,2,0,3,10,4,7]

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(range(1,11), values)
plt.show()Skärmavbild 2017-09-18 kl. 12.57.47

 

Kategorier
Uncategorized

Uppfinningen av o:an

http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-41265057

Kategorier
Uncategorized

Grunderna i Python del 5

Listor är sekvenser av tal eller andra variabler i Python.

De deklareras enligt:
List1=[1,2,3,4,5].
Vill jag skriva ut element 2 skriver jag
Print(List1[1]) eftersom man börjar räkna från 0.
Man kan även använda range -kommandot.

List1=[1,2,3,4,5]

For i in range(0,2):
Print(i)

Ger utskriften  [1 2 3]

Att lägga till ett värde görs med .append – kommandot.
List1.append(7)

print(List1) ger utskriften [1 2 3 4 5 7]
List1.pop() avlägsnar det sista elementet.

print(List1) ger utskriften [1 2 3 4 5]

Kategorier
Pythonprogrammering

Grunderna i Python del 4

En funktion är en programsnutt som går att återanvända i andra program.
Den skapas genom att man definierar programblocket med def och ger den ett namn åtföljt av parenteser och kolonn.
Man kan ange ett antal formella variabler inom parenteserna. I kodexemplet nedan är den formella parametern n.

Exemplet visar en funktion för beräkning av fakulteten av ett tal n dvs n! = n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*…..3*2*1. Den formella parametern betyder alltså här det tal man skall beräkna fakulteten av och anges i funktionsanropet. Glöm inte att en funktions definition måste avslutas med kolon! Return-kommandot används om man vill att funktionen skall returnera det beräknade värdet.

 

fakultet=1
for i in range(1,5,1):
  fakultet=fakultet*i
  i+=1

print(fakultet)

n=int(input(”maxvärdet skall vara:”))
def Fact(n):
if n < 1:
return 1
else:
return n*Fact(n-1)

print(Fact(n)).

 

exempel på rekursiva formler. Nedanstående programsnutt beräknar två rekursiva serier och avgör när deras summor är lika stora.

k=120000
for i in range(1,10):
  a=k+0.02*(1-k/2300000)*k
  k=a

  print(k)
m=250000
for j in range(1,10):
  b=m+0.03*(1-m/140000)*m
  m=b
  if a==b:
   print("a är lika med b om:")

 

 

 

Kategorier
Uncategorized

Grunderna i Python del 3 loopar

En loop innebär att datorprogrammet repeterar samma algoritm om och om igen ett på förhand bestämt antal gånger.
Detta kan åstadkommas med en while-sats. Eller en for -sats.  Dessa satser har samma principiella konstruktion: först en vilkorssats som skall vara uppfylld för att operationen i del två skall verkställas.

 

Ett exempel på en loop är följande program som beräknar fakulteten av ett tal:

fakultet=1
for i in range(1,5,1):
  fakultet=fakultet*i
  i+=1

print(fakultet)

Ett enkelt exempel på en sådan sats är summationen Av de fem första heltalen:
Ex1.
i=0
While i<=5:
i=i+1
Print(i)

Ex.2. Skriv ett program som beräknar antalet primtal under 100.
Primtal=[2]
n=2

While n<= 100:
n=n+1
AntalPrimtal=1
ArPrimtal=True
For p in primtal(n):
if p/n == round(p/n):
ArPrimtal=False
else AntalPrimtal=AntalPrimtal+1

Print(Primtal[])

Print(‘antalet primtal är:’, AntalPrimtal)

Ex 3. For-sats:

 

Skriv ett program som beräknar och skriver ut kvadraterna av de fem första talen.

 

For i in range(5):

 

Print(i, ”*”, i, ”=”, i*i)