Grunderna i Python del 6 – grafik

Ett bra sätt att åskådliggöra samband och statistiskt material i största allmänhet är att göra en bild av det. I Python kan man göra detta genom att importera matplotlib-biblioteket.

Det gör man med kommandot

import matplotlib.pyplot as plt

values=[1,5,8,9,2,0,3,10,4,7]

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(range(1,11), values)
plt.show()Skärmavbild 2017-09-18 kl. 12.57.47

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppfinningen av o:an

http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-41265057

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 5

Listor är sekvenser av tal eller andra variabler i Python.

De deklareras enligt:
List1=[1,2,3,4,5].
Vill jag skriva ut element 2 skriver jag
Print(List1[1]) eftersom man börjar räkna från 0.
Man kan även använda range -kommandot.

List1=[1,2,3,4,5]

For i in range(0,2):
Print(i)

Ger utskriften  [1 2 3]

Att lägga till ett värde görs med .append – kommandot.
List1.append(7)

print(List1) ger utskriften [1 2 3 4 5 7]
List1.pop() avlägsnar det sista elementet.

print(List1) ger utskriften [1 2 3 4 5]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 4

En funktion är en programsnutt som går att återanvända i andra program.
Den skapas genom att man definierar programblocket med def och ger den ett namn åtföljt av parenteser och kolonn.
Man kan ange ett antal formella variabler inom parenteserna. I kodexemplet nedan är den formella parametern n. Exemplet visar en funktion för beräkning av fakulteten av ett tal n dvs n! = n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*…..3*2*1. Den formella parametern betyder alltså här det tal man skall beräkna fakulteten av och anges i funktionsanropet. Glöm inte att en funktions definition måste avslutas med kolon! Return-kommandot används om man vill att funktionen skall returnera det beräknade värdet.

n=int(input("maxvärdet skall vara:"))
def Fact(n):
if n < 1:
return 1
else:
return n*Fact(n-1)

print(Fact(n))

Publicerat i Pythonprogrammering | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 3 loopar

En loop innebär att datorprogrammet repeterar samma algoritm om och om igen ett på förhand bestämt antal gånger.
Detta kan åstadkommas med en while-sats. Eller en for -sats.  Dessa satser har samma principiella konstruktion: först en vilkorssats som skall vara uppfylld för att operationen i del två skall verkställas.

 

Ett exempel på en loop är följande program som beräknar fakulteten av ett tal:

fakultet=1
for i in range(1,5,1):
    fakultet=fakultet*i
    i+=1

print(fakultet)

Ett enkelt exempel på en sådan sats är summationen Av de fem första heltalen:
Ex1.
i=0
While i<=5:
i=i+1
Print(i)

Ex.2. Skriv ett program som beräknar antalet primtal under 100.
Primtal=[2]
n=2

While n<= 100:
n=n+1
AntalPrimtal=1
ArPrimtal=True
For p in primtal(n):
if p/n == round(p/n):
ArPrimtal=False
else AntalPrimtal=AntalPrimtal+1

Print(Primtal[])

Print(‘antalet primtal är:’, AntalPrimtal)

Ex 3. For-sats:

 

Skriv ett program som beräknar och skriver ut kvadraterna av de fem första talen.

 

For i in range(5):

 

Print(i, ”*”, i, ”=”, i*i)

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 2

Kommandot som används för In- och utmatning av värden i Python är input .
Om man vill använda ett inmatat heltalsvärde som betecknas a använder man sig av koden: a= int(input(”Mata in ett heltalsvärde:”)).
För att omvandla den inmatade strängen till heltalsvärde skriver man int framför.

 

Nedanstående kod ber först användaren mata in två tal och beräknar sedan kvoten av dem. #-tecknet i början anger att det som följer är en kommentar.

Ex.1:

# dividera två tal.
a = int(input(”a=”))
b = int(input(”b=”))
kvot = a/b
print(”a/b=”,kvot)

 

Ex.2 ett program som bestämmer det största av två inmatade tal:

x=int(input(”Mata in första talet : ”))
y= int(input(”Mata in andra talet: ”))

if x<y:
print(”Största talet är ” + str(y))
else:
print(”Största talet är ” + str(x))

Denna kod är också en if – else– sats.
Detta är ett exempel på en selektion
.
Observera att man måste avsluta if-villkoret med ett kolonn följt av det som skall utföras om villkoret är uppfyllt. Plustecknet framför str(x) behövs för att konkatenera textsträngen med a.

 

surname = input("Skriv ditt förnamn:")
familyname = input("Skriv ditt efternamn")

address= input("Min Adress är: ")

print(surname, familyname, address)
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 1

Python är det åttonde mest populära programmeringsspråket i världen.
Det är enklare att lära sig än C/C+ och java eftersom syntaxen är enklare.
Python används av bland annat NASA, Google och New York Stock Exchange.

En bra kombinerad editor och kompilator är PyCharm Edu . En editor behövs för att skriva in koden och en kompilator omvandlar kommando-orden till binära tal som är de enda tal datorn egentligen kan använda. Det decimla talet 4 = 100 i binär form t.ex..

För att göra text synlig på skärmen används kommandot print.
Exempel 1.
Skriv print("Hello World!") i editorn.
Kör sedan programmet genom att trycka på den gröna pilen. Då syns Hello World! på konsolen.
Observera att man måste ha citationstecken runt den text som skall synas på konsolen. Skärmavbild 2017-08-31 kl. 13.17.19

De aritmetiska operatorerna är
+ adderar två tal
subtraherar två tal
* multiplcerar två tal.
/ division av två tal
** Beräknar potensen 2**3=8
// heltalsdsivision trunkerar decimaldelen av kvoten.
% ger resten vid division ex. 23 % 10 = 3.

Relationsoperatorer
större än
3 ==1+2 Observera att likhet representeras med två likhetstecken.
! = inte lika med
>= större än eller lika med.
<= mindre än eller lika med.

Skärmavbild 2017-08-31 kl. 13.30.00

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Grunderna i Python

https://cmc.education/python/exercises1.php

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Voyager rymdsonderna 40 år

http://www.bbc.com/future/story/20170818-voyager-inside-the-worlds-greatest-space-mission?ocid=global_future_rss&ocid=global_bbccom_email_20082017_future

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Solförmörkelse över U.S.A. idag.

Idag är det total solförmörkelse i ett tio mil brett band tvärs över USA från Oregon till South Carolina. Den kan följas härpå NASA:s hemsida.

2017EclipseOR.jpg

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar